UiT / Valg / Valgprogram / Utdanning

Utdanning

UiT er et av Norges største bredde universiteter, med en særegen posisjon i Nord-Norge. Det er derfor viktig vi sikrer at undervisningen opprettholder et godt pedagogisk nivå og er tilgjengelig for alle studenter uansett hvem de er. Venstrealliansen vil ha gode forelesere.

Digitalisering

 • Flere forelesninger skal tas opp og direktesendes


 • Flere undervisningsrom skal bli utstyrt med utstyr som gjør det mulig å ta opp og direktesende undervisning på en enkel måte for å sikre bedre tilbud for studentene


 • Et bedre samarbeid mellom nettstudium og campus.


 • At det satses på utvikling av eksisterende og ny fjernundervisnings teknologi for studenter ved UiT


 • UiT må sikre at alle undervisningslokaler og grupperom skal ha tilstrekkelig strømtilgang, slik at studenter kan lade PC-er og annet elektronisk utstyr som blir brukt.


 • UiT må sikre at professorer har oppdatert kunnskap om digitale løsninger.


 • Digital undervisning som erstatter fysiske opplegg, skal tilpasses slik at det gir like godt utbytte.

Pensum

 • Flere kvinnelige og minoritets pensumforfattere


 • Alt pensum på UiT bør være gratis. Dette skal oppnås gjennom at UiT arbeider opp mot regjeringen for støtte til dette, samt å arbeide for å etablere avtaler med leverandører som gjør dette mulig.


 • Gratis pensum kan gjennomføres som en låneordning slik som det er ved videregående opplæring.


 • UiT skal garantere at all pensumlitteratur er tilgjengelig fra semesterstart.


 • Vi vil arbeide for å få stans på UiT sin ukritiske støtte til Akademika som universitetet sitt eneste bokutsalg. 


 • Alt pensum på UiT bør være tilgjengelig digitalt. Bøker skal også være tilgjengelige fysisk.


 • UiT skal ikke la seg styre av private forlag. Oppdatert pensumlitteratur uten store endringer skal kunne sidestilles med tidligere versjoner i emner der dette lar seg gjøre og/eller er hensiktsmessig.


 • UiT bør sørge for at E-bok avtaler er kompatible med textpilot eller andre lignende opplesingshjelpemidler. Et slikt tiltak vil være til stor hjelp for studenter som har eksempelvis dysleksi.

Eksamen

 • Flere eksamener skal ha tilbudet om å bli gjennomført på flere skriftspråk som er offisielle ved UiT. Minst bokmål, nynorsk, engelsk og samisk. 


 • Likestille radikal og konservativ bokmålsføring i alle akademiske tekster


 • Minimere bruken av ordinær skoleeksamen og åpne for alternative eksamensmetoder for eksempel, mappevurdering, hjemmeeksamen, semesteroppgaver og video/lyd osv.

  Alle bacheloremner på 15 eller mer studiepoeng skal heves til 30 studiepoeng


 • Åpne for tidligere sensur på kontinuasjonseksamen


 • Alle emner skal ha mulighet for kontinuasjonseksamen

Praksis

 • UiT må sørge for bedre informasjon til studentene om praksismuligheter under utdanning.


 • Alle som har praksis som en del av sitt studieløp, skal sikres en faglig relevant praksisplass.


 • Greie ut om muligheten for at ansvars verv i studentorganisasjoner uten lønn kan gi studiepoeng.


 • Utgifter knyttet til praksis under utdanning skal dekkes av UiT.


 • Praksis under utdanning skal gi studiepoeng slik at alle studenter har like muligheter til å skaffe arbeidserfaring under utdanningen, uavhengig av økonomisk situasjon.


 • Det må bli skapt flere praksisplasser, både nært studiestedet og utenbys, for å gi alle studenter muligheter til å tilegne seg relevant arbeidserfaring under utdanningen.


 • Det skal være mulig å ta et helt semester i praksis, slik at en ikke må ha fag ved siden av.


 • Alt av praksis skal gi studiepoeng


 • Flere studieretninger skal ha mulighet for et type praksisopphold

Andre

 • Bedre universitetsbibliotekets inventar når det kommer til utenlandsk skjønnlitteratur.


 • Skaffe muligheter til fordypning i samisk og kvensk i alle relevante studier.


 • Arbeide for døgnåpen Universitetsbibliotek 


 • Ha flere valgemner


 • Arbeide for at kommersielle aktører skal ha mindre betydning for universitetet


 • At universitetet skal forbli desentralisert


 • Arbeide for å få inn ansatte på universitetet med kompetanse i samisk og kvensk kultur og språk.


 • Åpne for tidligere sensur på kontinuasjonseksamen


 • Alle emner skal ha mulighet for kontinuasjonseksamen


 • Bedre tilrettelegging for studenter med ulike funksjonsnedsettelser