UiT / Valg / Valgprogram / Velferd

Velferd

Studenter i Norge lever under fattigdomsgrensen, og det er derfor viktig at universitetet gir tilbud for å sikre opp ut over det grunnleggende behovene. Venstrealliansen vil derfor sikre at alle studenter har et sted å bo, har råd til å leve et godt liv, og har gode tilbud på og utenfor campusene.

Studiestøtte

 • For å sikre heltidsstudenten må studiestøtten økes til 2,5 G av grunnbeløpet i folketrygda. 


 • Vi vil kjempe for 12 måneders studiestøtte med et stipend del på 75 %.


 • UiT skal gi  bedre informasjon om muligheten til å søke ekstra stipend for studenter med nedsatt funksjonsevne.


 • Å ombestemme seg skal ikke gi mer gjeld. Studenter som fullfører utenfor normert tid eller som bytter studieprogram før fullført grad, skal få ordinært stipend som alle andre studenter.


 • UiT må ta hensyn til valutakurs når de deler ut stipend, og være oppdatert på dette underveis i oppholdet.


 • Studenter med barn må sikres permisjonsrett og de må få bedre studiestøtte enn de har i dag. • Vi må arbeide for å beholde og styrke tilbudet i studentbarnehagene.

Studentbolig

 • Det må bygges flere og billigere studentboliger.


 • Bedre støtte for å renovere eldre studentboliger, og arbeide for at det skal være lønnsomt for samskipnaden å renovere, fremfor å rive og bygge nytt.


 • Oppfordre til at det bygges varierte boliger for å kunne nå flere av studentenes behov. Dette vil si parleiligheter, single leiligheter, kollektiv, med og uten felles bad og kjøkken.

Kantine

 • Ha billigere og større utvalg i kantine, med tanke på ulike kosthold og allergier.


 • At det opprettes et samarbeid med matsentralen om overflødig mat og mat som holder på å gå ut på dato.


 • Kjøttfridag på varm mat i samskipnadens kantine en dag i uken


 • Utvide tilbudet om vegetar og vegansk mat i kantinene. Videre også ha vegetariske valg som et synlig tilbud


 • Samskipnaden skal ta dyrevern på alvor ved bestilling av mat til kantinene. Blant annet ikke støtte en oppdrettsnæringen som bryr seg lite om fiskens velferd


 • Oppdrettsfisken som kjøpes skal være ASC-sertifisert


 • Samskipnaden skal bruke lokale matprodusenter i størst mulig grad, da spesielt fra distriktene våre

Helse

 • At det skal være gratis sanitærprodukter og kondomer på alle av UiT sine campuser og studiesteder


 • At varslingssystemet for seksuell trakassering skal forbedres og være mer tilgjengelig for studenter.


 • At det skal være tilgjengelig gratis hormonell og ikke-hormonell prevensjon til studenter.


 • Workshop for grensesetting skal være obligatorisk for studenter og alle ansatte.


 • Større oppfølging av studenter som ønsker å fullføre graden, men som mangler motivasjonen


 • Opprettes psykologtjeneste på kraft helsesenter, som står utenfor fastlegetjenesten for å kunne nå studenter som ikke har fastlege på studiestedet. Dette skal ikke være en erstatning for Studentrådgivningen


 • Sikre bedre informasjon om lavterskeltilbudet hos rådgivningstjenesten i samskipnaden og styrke tilbudet på fysisk studentrådgiving for studenter på alle UiT sine campuser.


 • Redusere ventetiden på offentlig klinisk behandling av psykiske vansker


 • Videreføre  prosjektet “Stryk på hunden, ikke på eksamen” og videreutvikle for å ha flere slike prosjekter med flere dyr


 • Arbeide for økt statlig støtte til tiltak for psykisk helse og mot ensomhet blant studenter


 • Sørge for tilgjengelig og gratis selvtesting for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) for alle UiT-studenter


 • At det blir en obligatorisk del av alles utdanning å lære seg førstehjelp og psykologisk førstehjelp.


 • UiT må sørge for god luftkvalitet og inneklima på alle universitetets lokaler.


 • Tannhelsetjenester skal være gratis for studenter


 • Studenter skal ha tilgang på gratis og lett tilgjengelig informasjon og hjelp til spørsmål knyttet til seksuell helse.

Kolektivtransport

 • Arbeide for flere nattbusser på UiT sine studiesteder, i hvert fall i fadderukene.


 • At det er studentrabatt uavhengig av alder og studiested.


 • Sikre bedre busstilbud mellom campus og studentboliger på UiT sine studiesteder , for eksempel utvide antall bussavganger i den typiske “rush-tiden” for når forelesninger starter og slutter.

Andre

 • Mer støtte til små studentorganisasjoner


 • Det skal bli enklere for studentorganisasjoner å låne rom på UiT for arrangementer Studenter skal ha det lettere å booke rom


 • Ha et større utvalg av studentorganisasjoner for minoritetsgrupper på UiT.


 • Mer penger til studentforeningene, reduser NSO kontingenten


 • Norsk studentorganisasjon bør få en moderat reduksjon i medlemskontingenten sin, fordi de har et en unødvendig høy finansiering