Velferd

Velferd

Studenter i Norge står overfor økonomiske utfordringer som truer deres velferd og livskvalitet. Venstrealliansen erkjenner behovet for en helhetlig tilnærming som går utover det grunnleggende for å sikre at ingen studenter lever under fattigdomsgrensen. Vår visjon er å gi hver student et inkluderende studiemiljø ved å garantere studentene tilgang til rimelige boliger, et økonomisk handlingsrom for et godt liv både på og utenfor campus. Vi forplikter oss til å utvikle en velferdspolitikk som adresserer de reelle behovene til dagens studenter og skaper et trygt og trivelig studiemiljø for alle.

Studiestøtte

 • For å sikre heltidsstudenten må studiestøtten økes til 2,5 G av grunnbeløpet i folketrygda.

 • Studiestøtten utbetales alle 12 månedene i året, og 75 % bør omgjøres til stipend.UiT skal gi bedre informasjon om muligheten til å søke ekstra stipend for studenter med nedsatt funksjonsevne. 


 • Å ombestemme seg skal ikke gi mer gjeld. Studenter som fullfører utenfor normert tid eller som bytter studieprogram før fullført grad, skal få ordinært stipend som alle andre studenter.


 • Valutakursen må tas i betraktning ved tildeling av utvekslingsstipend, og det er viktig å oppdatertes ved endringer i kursen underveis i oppholdet.


 • Studenter med barn må sikres permisjonsrett og de må få bedre studiestøtte enn de har i dag.

Studentbolig og studentbarnehage

 • Det må aktivt arbeides med å få lavere husleiekostnader for alle studenter.


 • Det må bygges flere og billigere studentboliger.


 • Bedre støtte for å renovere eldre studentboliger, og arbeide for at det skal være lønnsomt for samskipnaden å renovere, fremfor å rive og bygge nytt.


 • Oppfordre til at det bygges varierte boliger for å kunne nå flere av studentenes behov. Dette vil si parleiligheter, single leiligheter, kollektiv, med og uten felles bad og kjøkken.


 • Vi må arbeide for å beholde og styrke tilbudet i studentbarnehagene.

Kantinene

 • Ha billigere og større utvalg i kantine, med tanke på ulike kosthold og allergier.


 • At det opprettes et samarbeid med matsentralen om overflødig mat og mat som holder på å gå ut på dato.


 • Kjøttfridag på varm mat i samskipnadens kantine en dag i uken.


 • Utvide tilbudet om vegetar og vegansk mat i kantinene.


 • Samskipnaden skal ta dyrevern på alvor ved bestilling av mat til kantinene.


 • Samskipnaden skal bry seg om en god oppdrettsnæring og oppdrettsfisken som kjøpes skal være ASC-sertifisert.


 • Samskipnaden skal bruke lokale matprodusenter i størst mulig grad.

Helse

 • Det skal være gratis sanitærprodukter og kondomer på alle av UiT sine campuser og studiesteder


 • Det skal være gratis sanitærprodukter på alle UiT sine campuser og studiesteder.


 • Varslingssystemet for seksuell trakassering skal forbedres og være mer tilgjengelig for studenter.


 • Det blir en obligatorisk del av alles utdanning å lære seg førstehjelp og psykologisk førstehjelp.


 • Det skal være tilgjengelig gratis kondomer, samt annen hormonell og ikke-hormonell prevensjon til studenter.


 • Større oppfølging av studenter som ønsker å fullføre graden, men som mangler motivasjonen.


 • Sikre bedre informasjon om lavterskeltilbudet hos rådgivningstjenesten i Samskipnaden og styrke tilbudet på studentrådgiving for alle studenter ved UiT.


 • Opprettes psykologtjeneste på Kraft helsesenter, som står utenfor fastlegetjenesten for å kunne nå studenter som ikke har fastlege på studiestedet. Dette skal ikke være en erstatning for Studentrådgivningen.


 • Redusere ventetiden på offentlig klinisk behandling av psykiske vansker.


 • Arbeide for økt statlig støtte til tiltak for psykisk helse og mot ensomhet blant studenter.


 • Sørge for tilgjengelig og gratis selvtesting for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) for alle UiT-studenter.


 • Tannhelsetjenester skal være gratis for studenter.


 • Studenter skal ha tilgang på gratis og lett tilgjengelig informasjon knyttet til seksuell helse.


 • Videreføre prosjektet “Stryk på hunden, ikke på eksamen” og arbeide for å igangsette flere lignende prosjekter med dyr.

Kolektivtransport

 • Vil arbeide for at studenter skal få gratis kollektivtransport på sikt, med gode studentrabatter så snart som mulig.


 • Arbeide for flere nattbusser på UiT sine studiesteder, i hvert fall i fadderukene.


 • Arbeide for å koordinere andre bussavganger med Troms Trafikk, slik at flere direktebusser ankommer innen timeskiftet.


 • Sikre bedre busstilbud mellom campus og studentboliger på UiT sine studiesteder, for eksempel utvide antall bussavganger i den typiske “rush-tiden”.